Duration : 16 Days / 15 Nights Places covered : Kathmandu - Kodari- Zangmu - Nyalam - Paryanga - Hor Qu, Lake Manasarovar - Mansarovar...
Available through out the year:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
Duration : 17 Days / 16 Nights Places covered : Delhi - Patna - Bodhgaya - Varanasi - Allahbad - Ayodhya - Faizabad - Lucknow...
Available through out the year:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
Duration : 12 Days / 11 Nights Places covered : Delhi - Haridwar - Barkot - Yamunotri - Harsil - Gangotri - Guptakashi - Kedarnath...
Available through out the year:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec